Algemene voorwaarden

1.         Toepasselijkheid

1.1     
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van ABC Art en op alle met ABC Art aangegane overeenkomsten.

1.2     
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3      De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4     
Door het gebruik van de internetsites van ABC Art en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Wederpartij deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


2.         Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


2.1     
Alle aanbiedingen van ABC Art zijn vrijblijvend en ABC Art behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2     
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ABC Art. ABC Art is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ABC Art dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3     
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.4     
Wederpartij en ABC Art komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.2 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ABC Art gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.5     
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ABC Art garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3.         Prijzen


3.1     
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2     
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3     
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van ABC Art.

3.4     
Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door ABC Art bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien ABC Art zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van ABC Art om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5     
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ABC Art gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6     
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ABC Art.


4.         Levering


4.1     
Levering door ABC Art vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door ABC Art anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan ABC Art. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2     
Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.


5.         Reclames en aansprakelijkheid


5.1     
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan ABC Art te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Maatwerkproducten zoals “Schilderij van foto” zijn hiervan uitgezonderd. Hiervoor geldt artikel 5.2.

5.2     
Voor alle maatwerkproducten is de Koper gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden tot 7 dagen na ontvangst van een digitale afbeelding van het betreffende product. De Koper dient ABC Art hiervan per e-mail op de hoogte te stellen, onder opgave van het bestelnummer.

5.3     
U hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan ABC Art te melden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ABC Art de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

5.4
     ABC Art zal binnen 30 werkdagen na ontvangst van het bericht van ontbinding het door Koper betaalde bedrag retourneren.

5.5
     Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert ABC Art dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.6     
Aangezien de schilderijen van ABC Art allen met de hand vervaardigd worden garandeert ABC Art niet dat elk schilderij exact gelijk is aan de foto op de website of aan de door de Wederpartij ter beschikking gestelde afbeelding. Kleuren, ontwerpen en formaten van geleverde doeken kunnen verschillen vertonen met de op de website getoonde of door de Wederpartij aangeleverde foto’s en specificaties.

5.7     
ABC Art is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Wederpartij of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. ABC Art kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

5.8     
Indien ABC Art om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5.9     
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

5.10   
De Wederpartij is gehouden ABC Art te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ABC Art zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Wederpartij dienen te komen.

5.11   
Het is mogelijk dat ABC Art op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ABC Art is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


6.         Eigendomsvoorbehoud


6.1     
Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Wederpartij over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met ABC Art is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

6.2     
De Wederpartij mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


7.         Overmacht


7.1     
In geval van overmacht is ABC Art niet gehouden haar verplichtingen jegens de Wederpartij na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2     
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


8.         Intellectuele eigendom


8.1     
De Wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij ABC Art, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.2     
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

8.3     
Het is de Wederpartij verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming ABC Art, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.


9.         Portret- en auteursrechten


9.1     
Voor alle afbeeldingen en foto’s die per post of e-mail opgestuurd worden naar ABC Art om nageschilderd te worden geldt dat de Wederpartij verantwoordelijk is voor eventuele portret- en auteursrechten.

9.2     
De Wederpartij mag de voor hem/haar geschilderde afbeeldingen en foto’s enkel voor eigen gebruik (thuis of op kantoor) inzetten. Het is niet geoorloofd om de schilderijen zonder schriftelijke toestemming van ABC Art voor commerciële doeleinden te gebruiken.

9.3     
ABC Art is te allen tijde bevoegd om opdrachten voor het naschilderen van foto’s of afbeeldingen te weigeren.


10.      Persoonsgegevens


10.1   
ABC Art zal de gegevens van de Wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.


11.      Diversen


11.1   
Indien u aan ABC Art schriftelijk opgave doet van een adres, is ABC Art gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ABC Art schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2
   Wanneer door ABC Art gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ABC Art deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3   
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ABC Art in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ABC Art vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4   
ABC Art is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


12.      Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1   
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2   
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


13.      Voorwaarden cadeaubon en kortingsbon


13.1   
Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn geldig op de gehele voorraad van ABC Art en de aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW. Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn niet in samenhang met andere acties te gebruiken.

13.2   
Indien de waarde van een gekozen schilderij hoger ligt dan de waarde van de cadeaubon of kortingsbon dient het resterende bedrag bijbetaald te worden. De gehele waarde van de cadeaubon of kortingsbon dient in één bestelling gebruikt te worden, een eventueel resterend bedrag geeft geen recht op restitutie. De cadeaubon of kortingsbon is niet tegen contant geld inwisselbaar, ook niet na een beroep op de in artikel 7 genoemde garantie. De cadeaubon of kortingsbon kan niet als een eventuele aanbetaling worden gebruikt.

13.3   
De cadeaubon of kortingsbon heeft een geldigheid van 12 maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon.

13.4   
Aanpassen van waarde, afgifte datum, en/of volgnummer maakt de cadeaubon of kortingsbon ongeldig.

13.5   
ABC Art kan Wederpartij tot twee weken na aflevering van de bestelling verzoeken de originele cadeaubon of kortingsbon aan ABC Art toe te doen komen.

www.abcart.nl
Rooseveltlaan 10
1078 NH Amsterdam
info@abcart.nl

KvK-nummer: 34201132 Kamer van koophandel Amsterdam
BTW-nummer NL1305.99.487.B02

 

 
Copyright © 2017 ABC Art  KvK: 34201132